společnosti T&T cycling s.r.o., se sídlem Lidická 323, 563 01 Lanškroun, IČ: 09637478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 46576/KSHK Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „T&T cyling“)


Článek I.
Obecná ustanovení
1. Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) byl vypracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“ ).

2. Tento Reklamační řád jako součást všeobecných obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb apod. (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností T&T cycling, na straně jedné (dále jen „T&T cycling“), a zákazníkem, na straně druhé.

3. Zákazníkem je fyzická osoba v postavení spotřebitele (dále jen „Spotřebitel“) či fyzická osoba nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Zákazník – podnikatel“), (Spotřebitel a Zákazník – podnikatel společně jen „Zákazník“).


Článek II.
Odpovědnost společnosti T&T cycling ve vztahu ke Spotřebiteli
1. Společnost T&T cycling odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména Spotřebiteli odpovídá, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal,
 • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost T&T cycling nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost T&T cycling uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového zboží v době 24 měsíců od převzetí, u použitého zboží v době 12 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se společnost T&T cycling zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Spotřebitel společnosti T&T cycling vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže vadné zboží užívat.

3. Ustanovení předchozího odstavce tohoto článku VOP se v souladu s ustanovením § 2167 Občanského zákoníku nepoužije zejména:
 • a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
4. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu společnost T&T cycling písemně v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Společnost T&T cycling má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí společnost T&T cycling v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení společnost T&T cycling zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku Reklamačního řádu, může Spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

6. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

7. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost T&T cycling nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost T&T cycling nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

8. Má-li zboží vadu, z níž je společnost T&T cycling zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

9. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu společnost T&T cycling.

10. Zákazníkovi – podnikateli je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti a způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a zboží není prokazatelně přetěžováno.


Článek III.
Odpovědnost společnosti T&T cycling ve vztahu k Zákazníkovi – podnikateli
1. Společnost T&T cycling odpovídá Zákazníkovi – podnikateli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména
 • a) je v ujednaném množství,
 • b) odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi stranami sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý,
 • c) nejedná se o jiné zboží, než jaké bylo mezi stranami sjednáno,
 • d) nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba,
 • e) je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
 
2. Společnost T&T cycling neposkytuje Zákazníkovi – podnikateli žádnou záruku za jakost, ledaže se strany ve Smlouvě dohodnou jinak.

3. Práva Zákazníka – podnikatele z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem, zejména § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117.


Článek IV.
Postup při reklamaci a její vyřízení
1. Reklamaci lze uplatnit osobně na kterékoliv prodejně společnosti M1 PROJECT Servis nebo písemně jedním z níže uvedených způsobů:
e-mailová adresa: info@e-bikerent.cz
datová schránka:
kontaktní adresa: Lidická 323, Lanškroun 563 01

2. Zákazník je povinen reklamované zboží předat společnosti T&T cycling za účelem posouzení i odstranění vady, nedohodnou-li se strany jinak. Reklamované zboží Zákazník předá společnosti T&T cycling osobně na kterékoliv prodejně nebo zašle přepravní službou na adresu: Lidická 323, 563 01 Lanškroun, v takovém případě Zákazník reklamované zboží řádně zabalí (ev. označí příslušnými symboly, jedná-li se o křehkou zásilku), aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Reklamované zboží bude při předání společnosti T&T cycling čisté a hygienicky nezávadné, kompletní včetně všech součástí a příslušenství, v opačném případě společnost T&T cycling není povinna k reklamaci zboží přijmout. Při uplatnění reklamace nemusí Zákazník dodat příslušenství, pokud je zjevné, že s ním vytýkaná vada vůbec nesouvisí.

3. Zákazník je povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u společnosti T&T cycling (např. dokladem o zakoupení zboží).

4. Uplatnění reklamace Spotřebitelem musí obsahovat popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Spotřebitel je oprávněn použít vzorový formulář pro uplatnění reklamace, který je přílohou tohoto Reklamačního řádu. Společnost T&T cycling vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. V případě uplatnění reklamace prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky nebo přepravní služby bude potvrzení o reklamaci zasláno Spotřebiteli e-mailem či datovou schránkou. Společnost T&T cycling nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

5. Zákazník je povinen poskytnout společnosti T&T cycling součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, v opačném případě běh lhůty pro vyřízení reklamace neběží resp. se přeruší.

6. Reklamace včetně odstranění vady musí být společností T&T cycling vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li se Spotřebitelem sjednána delší lhůta. Marné uplynutí lhůty, je-li reklamace důvodná, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, pro něž může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Zákazníkovi – podnikateli. O vyřízení reklamace společnost T&T cycling informuje Zákazníka buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

7. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Zákazník povinen předložit potvrzení o uplatnění reklamace, popř. prokázat svou totožnost. Společnost T&T cycling vydá případně zašle e-mailem či datovou schránkou Zákazníkovi písemné potvrzení o vyřízení reklamace, jehož součástí bude datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 1 měsíce ode dne uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Zákazník povinen zaplatit společnosti T&T cycling poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

9. Pokud je reklamace důvodná, má Spotřebitel právo na zaplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (např. poštovné).


Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Pro smlouvy o dílo/o poskytnutí služeb apod. platí práva Spotřebitele z vadného plnění obdobně.

2. V případě, že dojde mezi společností T&T cycling a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail: adr@coi.cz.

3. Nedílnou součástí tohoto Reklamačního řádu jsou následující dokumenty:
vzorový formulář pro uplatnění reklamace

4. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.11.2021.