Obecné informace

1.1 Elektrokolem se rozumí dopravní prostředek vybavený dle přílohy č.13 vyhl. č.341/2002 Sb.

1.2 Stranami smlouvy o nájmu movité věci jsou pronajímatel elektrokola a nájemce.

1.3 Pronajímatelem elektrokola je firma T&T cycling s.r.o.

1.4 Nájemcem elektrokola je fyzická osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci.

1.5 Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let. Pronájem elektrokola je možný na základě předložení občanského průkazu nájemce a dalšího jiného dokladu s fotografií, na základě kterého je možno ověřit totožnost nájemce.

1.6 Elektrokolo je určeno pro převoz pouze jedné osoby.

1.7 Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody, které nájemce způsobí elektrokolem, či jízdou na něm, stejně tak jako pronajímatel nenese zodpovědnost za škody způsobené na vlastním majetku nájemce ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu trvání nájmu elektrokola.

1.8 Nájemce je před samotným zapůjčením elektrokola povinen se seznámit s tímto Provozním řádem půjčovny elektrokol a v plném rozsahu jej dodržovat, což nájemce stvrdí podpisem samotné smlouvy o nájmu.

1.9 Nájemce podpisem smlouvy stvrzuje, že byl s tímto Provozním řádem půjčovny elektrokol seznámen, a že s povinnostmi zde uloženými souhlasí. Porušení tohoto Provozního řádu půjčovny nájemcem může být pronajímatelem považováno za závažné porušení smlouvy, které povede k ukončení nájmu.

1.10 Pronajímatel bude postupovat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Práva a povinnosti nájemce

2.1 Nájemce je povinen uhradit nájemné, kauci a případnou sankci dle ceníku pronajímatele

2.2 Nájemné i kauce jsou splatné před podpisem smlouvy o nájmu.

2.3 Nájemce je oprávněn dát elektrokolo, které má v nájmu na základě nájemní smlouvy mezi ním a pronajímatelem k dispozici třetí osobě jen na základě výslovného souhlasu pronajímatele. V případě, že nájemce dá k dispozici pronajaté elektrokolo osobě mladší 18-ti let, zavazuje se nájemce k dohledu nad touto osobou.

2.4 Osoby mladší 18-ti let jsou ze zákona povinny užívat při jízdě správně uchycenou cyklistickou přilbu.

2.5 Zakazuje se jízda na elektrokole pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných látek.

2.6 Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že je seznámen se skutečností, že elektrokolo je určeno především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných lesních nebo polních cestách a není vzhledem ke své konstrukci určeno pro jízdu v těžkém volném terénu.

2.7 Nájemce je povinen řídit se vyhláškou o pohybu na pozemních komunikacích a dodržovat další závazná pravidla provozu na pozemních komunikacích.

2.8 Nájemce je povinen elektrokolo chránit před poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením.

2.9 Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do konstrukce elektrokola.

2.10 Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat řádně a pouze k určenému účelu využití v souladu s technickými podmínkami a uživatelským manuálem.