Kontaktní údaje správce osobních údajů:
T&T cycling s.r.o., IČO: 09637478, se sídlem Lanškroun, Žichlínské Předměstí, Lidická 323, 563 01 Lanškroun, kontaktní e-mail: info@e-bikerent.cz

Název webové stránky, ke které se tyto podmínky zpracování vážou:

www.e-bikerent.cz

Tímto dokumentem bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem budou zpracovány Vaše osobní údaje. Zpracování probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“).

Osobní údaje zpracováváme jako správci osobních údajů, tedy určujeme účely a prostředky zpracování. Vzhledem k tomu, že oblast GDPR je poměrně složitá, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedeném e-mailu a vše Vám srozumitelně vysvětlíme.

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme následující informace:

 • Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek (našich formulářů). Konkrétně se jedná o:
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Text zprávy, kterou můžete zanechat
 • Osobní údaje, které zpracováváme, když od nás odebíráte naše výrobky nebo služby. Osobní údaje se mohou lišit dle toho, jaké výrobky či služby od nás odebíráte, ovšem obecně jde o Vaše kontaktní údaje, adresní údaje, údaje potřebné pro vystavení faktury a zajištění fungování vzájemného smluvního vztahu. Tyto informace od Vás můžeme získávat v průběhu existence smluvního vztahu, prostřednictvím formulářů na webu, či prostřednictvím další komunikace s Vámi, při uzavírání smluv apod.
 • Osobní údaje, které získáváme z nástrojů třetích stran, jež jsou nasazeny na našich webových stránkách. Může se konkrétně jednat o:
 • Informace získané z Google Analytics a dalších nástrojů, který provozuje společnost Google Ireland Limited;
 • Informace získané z Sklik, který provozuje Seznam.cz, a.s.;
 • Informace získané z Facebook pixel a další nástroje, které provozuje Facebook Ireland Ltd.;
 • Informace získané z Twitter, které provozuje Twitter International Company.;
 • Informace získané z LinkedIn, které provozuje LinkedIn Ireland Unlimited Company.;
 • Osobní údaje uchazečů (např. adresa, datum narození, dosažené vzdělání, pohlaví, foto, telefon a e-mail) ze zaslaných životopisů. Data slouží pro nábor zaměstnanců a výběrové řízení.

2. Účel a právní základ zpracování

 • Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek využíváme pro následující účely:
 • K tomu, abychom Vás kontaktovali a případně navázali vzájemnou spolupráci. Pokud spolupráci navážeme, je zpracování založeno na plnění vzájemného smluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud spolupráci nenavážeme, je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění vzájemné komunikace.
 • Pokud byste se na nás obrátili s požadavkem na poskytnutí podpory v souvislosti s odebíranými výrobky nebo službami, budeme tyto informace využívat pro účely vyřízení tohoto požadavku, a to na základě plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Pokud jste uchazečem o zaměstnání, budeme Vaše osobní údaje zaslané v životopisech a dalších dokumentech souvisejících s náborem zpracovávat za účelem výběrového řízení a vzniku případného pracovněprávního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje si můžeme ponechat po přiměřeně dlouhou dobu i po skončení výběrového řízení, pro případ, že by se daná pozice opět uvolnila, či bychom Vám chtěli nabídnout obdobnou pozici. Podrobnější informace o zpracování v souvislosti s náborem Vám rádi sdělíme v průběhu výběrových řízení.
 • Osobní údaje, které zpracováváme když od nás odebíráte naše výrobky nebo služby zpracováváme právě pro to, abychom Vám naše výrobky nebo služby mohli poskytnout. Právním základem je plnění vzájemných smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zároveň se potřebujeme chránit při případných soudních sporech a při žádostech, které na nás mohou státní orgány vznášet, proto budeme osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zákon nám může také uložit povinnost Vaše osobní údaje ukládat po určitou dobu, poté budeme osobní údaje zpracovávat na základě plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Osobní údaje, které získáváme z nástrojů třetích stran, jež jsou nasazeny na našich webových stránkách, případně z našich vlastních nasazených nástrojů, můžeme využívat pro různé účely a vždy bude záležet na tom, jaké nástroje aktuálně využíváme. Může jít o nástroje, které nám pomáhají s analytikou na našich webových stránkách, s měřením návštěvnosti, nahráváním Vaší aktivity apod. Nejčastěji však využíváme nástroje pro analytické činnosti a zjišťování, jakým způsobem využíváte naše webové stránky či kolik lidí tyto stránky navštěvuje. Právním základem tak bude náš oprávněný zájem, který spočívá ve zlepšení našeho zboží a služeb a webových stránek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Využívané nástroje fungující ve většině případů na tzv. souborech cookies, které jsou ukládány do Vašeho prohlížeče. Konkrétní výčet cookies naleznete v informační liště, která je umístěna na webových stránkách, když na ně vstoupíte. K uložení cookies budeme vyžadovat Váš aktivní souhlas.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad na základě plnění vzájemné smlouvy nebo Vašeho požadavku, na základě plnění našich zákonných povinností, na základě našeho oprávněného zájmu anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádáme. Pokud souhlas potřebný není, předem Vás informujeme o novém rozsahu zpracování.

Může se stát, že Vám od nás přijde e-mail. Pokud tento e-mail souvisí s poskytováním našich služeb nebo zboží, případně souvisí se zodpovězením na Váš dotaz, který jste vznesli prostřednictvím našich formulářů, činíme tak na základě smluvního vztahu či našeho oprávněného zájmu.


3. Příjemci osobních údajů

Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • orgány státní správy dle našich zákonných povinností, zejména Finanční správa České republiky a Česká správa sociálního zabezpečení, případně další orgány pro obhajobu právních nároků, či na základě oficiální výzvy, kterou nám zašlou;
 • společnost zajišťující správu našich webových stránek a analytických nástrojů na webu.
 • poskytovatelé serverových, webových, cloudových nebo IT služeb:
  1. Joomla, Outlook, SecurityNet.cz s.r.o.
 • poskytovatelé účetních služeb:
  1. Externí účetní se sídlem v České republice.

Pokud máte zájem vědět, komu jsou Vaše osobní údaje sdíleny, napište nám na naši e-mailovou adresu a tyto informace Vám poskytneme. V případě, že budeme využívat poskytovatele nacházející se ve třetích zemích, budeme osobní údaje předávat pouze za předpokladu, že pro předání budou existovat vhodné záruky.

4. Soubory cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si prohlížíte naše webové stránky. Z těchto souborů následně získáváme informace, například abychom zjistili, jaké stránky si prohlížíte, mohli Vám přizpůsobovat zobrazovanou reklamu dle Vašich preferencí, nebo abychom jednoduše zajistili fungování našich webových stránek.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies, které slouží k:

 • provádění analytik;
 • zajištění marketingu;
 • zajištění funkcionalit, které nejsou nezbytné pro zobrazení webu a poskytování dalších služeb;

Na webových stránkách můžeme využívat také tzv. technické cookies, které slouží k tomu, aby webové stránky fungovaly tak, jak mají, případně abychom si zaznamenali, zda jste s cookies udělil souhlas, či nikoliv. Bohužel neexistuje možnost jak použití těchto cookies odmítnout.

Kromě technických cookies však používáme také další cookies, a to pro účely uvedené výše. Všechny tyto cookies ukládáme pouze s Vašim souhlasem, a to pro každý z uvedených účelů zvlášť. Pokud se rozhodnete udělit souhlas jen s některými cookies dle nastavení při udělování souhlasů, nezapnou se ty cookies, u kterých jste souhlas neudělili. Svůj souhlas také můžete kdykoliv odvolat, a to změnou nastavení dle příslušného tlačítka na webové stránce. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Jinými slovy, do té doby, než souhlas odvoláte, je využití cookies oprávněné.

V souvislosti s cookies konkrétně používáme nástroje:

 • Google Analytics a další nástroje od společnosti Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Další informace: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs .
 • Nástroj Sklik od společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, typicky je u tohoto nástroje ukládán soubor cookie sid a související cookies. Další podrobnosti naleznete zde: https://o.seznam.cz/ochranaudaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/vyuzivani-cookies/.
 • Nástroj Facebook pixel a další nástroje od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irsko. Další informace: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

V případě, že by u některého z nástroje docházelo k předávání osobních údajů na území mimo EU, je takové předávání založeno na vhodných zárukách (zejména standardních smluvních doložkách a doplňujících přijatých opatření) nebo na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně.